Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Průběžná zpráva projektu Asistenční péče - 2002

Následující informace vychází z Průběžné zprávy odevzdávané Nadaci rozvoje občanské společnosti - "Pomozte dětem!" k poslednímu dubnu. Nad rámec odevzdané zprávy je informace z asistence na rodinných rekreacích rodin s postiženými dětmi v Táboře J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí (rekreace pořádá o letních prázdninách Synodní rada Českobratrské církve evangelické).

Aktivity a činnosti projektu:

V souladu s cíli projektu (zajištění asistenční péče, systematická práce s asistenty) proběhly tyto aktivity:

- Podzimní seminář pro asistenty v Táboře J.A.K. Běleč n.O. Na programu víkendového setkání byly přednášky, předávání zkušeností z asistence na letních rekreacích, informace o zahajovaném projektu Asistenční péče. Získáno 12 dobrovolníků - asistentů, kteří byli přiřazeni do 10 rodin (pravidelných).

- Asistence v rodinách - stěžejní činnost projektu. Během prvních 5 měsíců se do projektu zapojilo celkem 13 rodin (včetně nepravidelných), kterým pomáhalo 16 asistentů celkem 59 dnů, resp. 393 hodin. Asistentům byly děti po dohodě svěřeny na odpoledne či večer, ale i na celý víkend. Rodiče si tak mohli zařídit potřebné záležitosti nebo si odpočinout. V dotazníku rodiče hodnotili průběh asistence v průměru hodnotami 4 - 5, tj. úroveň velmi dobrá - vynikající. Na uspokojení přání několika rodičů (zejména vyšší četnosti asistenčních návštěv) se v současné době intenzivně pracuje. Podle záznamů, které asistenti o každé návštěvě vedou, se (s dětmi) věnovali např. sáňkování, procházkám, čtení, malování, cvičení, ale i rozhovoru s maminkou či doprovodu dítěte ze stacionáře domů.

- Asistenti působí v rodinách v Praze, Brně, Plzni a v krajích Pardubickém, Plzeňském.

- Únorové setkání v Bělči. Víkendové setkání celých rodin a jejich asistentů bylo dodatečně doplněno do projektu z důvodu lepšího seznámení rodin, asistentů i realizátorů projektu. Byl připraven program pro celou rodinu (společné cvičení - rehabilitace pod vedením fyzioterapeutky), ale i pro rodiče (beseda s diapozitivy a zvukovými záznamy o kanadské přírodě) a pro děti (příprava výzdoby na večerní maškarní rej) zvlášť.

- Koordinace a administrativní činnosti - zejména korespondence a rozhovory s rodiči a asistenty, vedení záznamů o asistenčních návštěvách, vedení účetní agendy projektu.

- Letní asistence v Táboře J.A.K. v Bělči n.O. Na tuto aktivitu se asistenti připravují jednak na jarní instruktáži v Praze (pořádá SR ČCE, MIRABILIS se spolupodílí na úhradě nákladů), jednak na zmiňovaném Semináři. Mnozí z asistentů zapojených do projektu zde společně se "svou" rodinou tráví týden dovolené. Zde se (jak doufáme) projevuje výsledek průběžné asistence - lepší, důvěrnější vztah mezi asistentem a rodinou. Asistent zde rodičům pomáhá mimo hlídání také s krmením či hygienou dítěte, které mu je svěřeno podle dohody a přání rodičů.

Finance:

Z přiděleného nadačního příspěvku 60 000,- Kč, resp. z první splátky 30 000,- Kč bylo do konce dubna vyčerpáno celkem 28 120 Kč. Z toho:

- 26 586 Kč z příspěvku pomozte dětem - převážně na úhradu nákladů spojených s Podzimním seminářem pro asistenty (účast: 22 asistentů, rehabilitační pracovnice, speciální pedagog, lékařka, 2 rodiny s postiženými dětmi, 6 realizátorů projektu) a s asistencí v rodinách - jízdné.

- 1 534 Kč z rozpočtu MIRABILIS - část nákladů spojených s Únorovým setkáním rodin a asistentů - odměny a jízdné přednášejícím.

Očekávané výdaje: jízdné na letní asistenci v Bělči, Seminář pro asistenty v Bělči (jízdné, ubytování a strava, materiál, poštovné), jízdné na víkendové asistence v rodinách.