Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Vánoční dopis 2002

Všem členům a přátelům občanského sdružení Mirabilis přejeme pokojné prožití vánočních svátků a nadějný vstup do roku 2003

Při příležitosti pětiletého podporování asistentů, kteří pomáhají lidem s postižením, se zamýšlíme nad tím, co se podařilo, zda můžeme být s výsledky snažení našeho občanského sdružení spokojeni, zda s ním mohou být spokojeni i ti, pro které je naše práce určena, a i nad tím, s jakými záměry sdružení vstupuje do dalšího pětiletí. Snad to vše stojí za připomenutí.
A ještě něco: máte-li s činností sdružení osobní zkušenost - ať už jakoukoli - přispějte ke vzpomínce na letošní jubileum tím, že nám o tom něco napíšete.

Jménem předsednictva sdružení
Miroslav Litomiský

Prvních pět let podpory asistenční služby občanským sdružením "Mirabilis"
Občanská sdružení mají u nás poměrně krátkou tradici, nepočítáme-li zkušenosti naší vyspělé občanské společnosti v předválečných létech. Na krátké historii občanského sdružení Mirabilis, které vzniklo na podzim roku 1997, se nepochybně prokázalo, že i po dlouholetém útlumu občanské aktivity se řada lidí rychle připojila k těm, kteří sdružení založili s konkrétním záměrem pomoci při práci Českobratrské církve evangelické ve prospěch rodin s dětmi s postižením. Na hlavním zaměření této práce, spočívající v pořádání rekreačních setkáních rodin v Táboře J.A.Komenského, se sdružení nepodílelo přímo, ale soustředilo se od počátku na podporu práce asistentů (pomocníků). Účast asistentů na rekreačních pobytech, při nichž pomáhají - mnohdy velmi samostatně - při péči o děti s postižením, je totiž hlavní položkou, pro kterou musí církev každoročně zajistit finanční pokrytí. V roce 1998 mohlo sdružení z vlastních prostředků (tvořených vašimi příspěvky a dary) a z dotace Ministerstva kultury (na projekt "Podpora asistenční duchovenské a psychologické péče, poskytované rodinám s postiženými dětmi") přispět částkou přes 14 tisíc Kč. V tom byly i náklady na vytištění příručky pro asistenty "Vademecum" pro první seznámení s prací s postiženými dětmi a jejich rodinami. V roce 1999 sdružení zakoupilo pro používání při práci s dětmi v Táboře radiomagnetofon s CD přehrávačem.

Od roku 2000 sdružení pořádá několik nových akcí. Při jarní instruktáži asistentů pro letní práci s rodinami je to prodejní výstava odborných knih z oboru pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, výchovné a terapeutické činnosti a také příruček pro zájmovou a zábavnou činnost s dětmi. Cena těchto knížek je snížena dík slevě, kterou sdružení dostává od nakladatelství Portál, a dále ještě i dotací z vlastních prostředků sdružení. Druhou novou akcí bylo podzimní setkání asistentů v Táboře J. A. Komenského se seminářem, nácvikem různých her a činností pro děti s postižením a řadou rozhovorů o zkušenostech z této práce. Setkání se zúčastnilo kolem 20 asistentů. Tato seminární setkání se konala i v létech 2001 a 2002 a těší se značné oblibě asistentů.

V roce 2001 sdružení podalo projekt "Asistenční péče" Nadaci rozvoje občanské společnosti/ČT ("Pomozte dětem!"), která nám přispěla částkou 60 tis. Kč. Z té bylo hrazeno zejména jízdné asistentů na víkendovou asistenci v rodinách, pobyt, strava a jízdné na dva podzimní semináře a další náklady spojené organizací ročního projektu (odměny přednášejícím na seminářích, korespondence, kopírování apod.). Celkové příjmy sdružení umožnily také přispění na cestovné asistentů na jarní instruktáž, pořádanou ústředím evangelické církve částkou 6 tisíc Kč.

V roce 2002, o kterém dostanete souhrnnou zprávu po jeho uzavření, bylo navíc k uvedeným aktivitám uspořádáno také zimní setkání rodin s dětmi s postižením v Táboře J.A.Komenského. Činnost v příštím roce významně podpoří příspěvek Nadace rozvoje občanské společnosti/ČT "Pomozte dětem!" na nový projekt "Asistenční péče II". Ten vypracovali Jana a Jaroslav Matuškovi (stejně jako ten předcházející) a je zaměřen na celoroční asistenční pomoc v rodinách. Projekt byl již na podzim kladně vyhodnocen a našemu sdružení bylo na jeho realizaci přiděleno 108.500 Kč. Můžeme se proto těšit, že se podaří v plné míře uskutečnit zamýšlenou pomoc v rodinách. Podrobněji vás budeme o tomto projektu informovat ve výroční zprávě za tento rok. Tam také budou podrobnosti o druhém letošním projektu sdružení "Vozík pro Madlenku", který byl rovněž vyhodnocen kladně a naším prostřednictvím obdrží jedno pražské děvčátko elektrický vozík, aby mohlo být integrováno do školy se zdravými dětmi. Začátkem roku 2003 by měl být v televizi (na ČT1 některou neděli před odpolední pohádkou) krátký šot o předávání tohoto vozíku rodině a o tom, jak se k tomu dostalo naše občanské sdružení.

Všem vám, kteří sdružení podporujete, patří srdečné poděkování, které vám tou-to cestou tlumočím nejen od členů předsednictva, ale také od rodičů, kteří vděčně při-jímají každou podporu, která je jim v jejich nelehké situaci poskytována. Rád bych vás ujistil, že každá vaše pomoc nejen potěšuje tím, že ujišťuje o solidaritě, ale také opravdu pomáhá. Budeme se snažit, aby výroční zpráva to vyjádřila co nejúplněji.

Účastníci výročního shromáždění, které se konalo v květnu, již vědí, že jsme se odhodlali odhlasovat zvýšení členských příspěvků (150 Kč výdělečně činní, 50 Kč ostatní, 300 Kč právnické osoby). Toto je předběžné sdělení - se zasíláním příspěvků počkejte do příštího roku, až dostanete složenku. Přitom vám také sdělíme, jak je pro vás nejvýhodnější svůj příspěvek zaslat.

Prosím, abyste počítali se sobotou 15. května 2003 jako s velmi pravděpodobným datem konání výročního shromáždění našeho sdružení. Pozvánku obdržíte podobně jako v minulých létech spolu s výroční zprávou za rok 2002 na jaře příštího roku.